Esileht

Wabariik

     Sõjavägi & Kaitseliit 1918-1940

 


  Kaitseliidu Pärnumaa & Pärnu malev  
     
 

Praeguse Kaitseliidu juuri otsides jõuame  1917. aastasse. 200 aastat Eestimaad valitsenud Vene tsaaririik oli kokku varisenud. Koos riigiga kadus ka seni korra järele valvanud politsei.  Revolutsiooniliste sündmuste segadust ja võimuvaakumit asus kasutama kuritegelik maailm. Lisaks oli Eesti üle ujutatud Maailmasõja rinnetel pidevast taganemisest demoraliseerunud Vene sõjaväest. Marodööritsemine ja muu vägivald rahva kallal muutus igapäevaseks nähtuseks. Lahendus leiti omakaitse organiseerimises. Omakaitse loomise idee sündis ja realiseerus esmalt Tallinnas. Kuna korrakaitset vajas kogu maa, järgiti pealinna eeskujule mujalgi. 21. septembril (4. oktoobril 1917 u.k.j.) peeti Pärnu linnaametis koosolek, kus osalesid Aleksander Tammann, M Kangro, J.Timusk, J. Lüdig, S. Bremen, J. Schots, maakonna miilitsa esindajana pärastine linnapea Hendrik Soo ja tuletõrje esindajaina Sits ning Loorents. Koosolekul peeti vajalikuks alustada rahva omakaitse, vabatahtliku miilitsa asutamist. Linn jaotati viieks osakonnaks ja need omakorda 13 jaoskonnaks. Miilitsaülemaks valiti Tammann. Omakaitsesse koondus umbkaudu 400 meest. Igas jaoskonnas patrullisid öösiti kolmemehelised patrullid isiklike relvadega, sest linnaametil relvi polnud. Pärnu vabatahtlikel miilitsail oli registreeritud 120 revolvrit, 35 vintpüssi ja 23 jahipüssi. Miilitsasse võeti vaid usaldusväärseid kodanikke. Samal ajal oli käimas eestlastest sõdurite ja ohvitseride Eestisse koondamine ning nendest rahvusväeosade formeerimine. Taoline üksus baseerus ka Pärnus. Koos eesti sõduritega suudeti tagada kord ja julgeolek nii linnas kui maal.

Oktoobri lõpus Peterburis toimunud riigipöörde tulemusel läks võim enamlaste kätte. Omakaitse asendati punakaardiga. Uus võim oli Pärnumaal üpris jõuetu ja punakaart väikesearvuline. Kuna korda ja julgeolekut vajasid ka uued võimumehed, tegutses omakaitse edasi. Pärnus oli vabatahtliku miilitsa/omakaitse tegevus kooskõlastatud nii garnisoniülema kui ka Tööliste ja Soldatite Täidesaatva Komiteega.

Ebamäärase jõudude vahekorra lõpetas Saksa vägede sissetung Eestisse 1918.a. veebruaris. Enamlaste pagemisel asusid olukorda kontrollima rahvusväeosad koos varjust välja astunud omakaitsega. Eesti sõdurite ja omakaitse julgestusel kuulutati Pärnus 23. veebruari õhtul välja Eesti vabariik. Järgmisel hommikul olid linnas Saksa sõdurid. Okupatsioonivõimude korraldusel pidi omakaitse relvad loovutama ja tegevuse lõpetama.

Kätte jõudis 1918.a. november. Maailma tollase ajaloo suurim ja ohvriterohkeim sõda oli lõppenud. 11. novembril jätkas oma Saksa okupatsiooniga katkestatud tegevust Eesti Vabariigi Ajutine Valitsus. Samal päeval astus avalikkuse ette okupatsiooniaegse omakaitse varjus organiseeritud  Kaitseliit. Eesti Kaitse Liit, nii ta end tollase keelepruugi kohaselt nimetas, tegi üldsusele teatavaks oma eesmärgid, ülesanded ja juhid. Kaitseliidu korralduste ülemaks Pärnumaal ja Pärnu linnas määrati staabikapten Feliks Tannebaum.
Kuna Tannebaum oli seotud õpingutega Riia polütehnikumis, asendas teda leitnandist  kooliõpetaja Karl Laurits (pärastine kolonel ja Kõrgema Sõjakooli ülem).

Sõjast ja saksa võimust väsinud rahvas ootas pikisilmi Saksa okupatsioonivägede lahkumist. Sama ootas piiri taha vägesid koondades ka meie idanaaber Nõukogude Venemaa. Noor vabariik oli ohus. Palavikulise kiirusega organiseeriti kaitseväge, korraldati Kaitseliitu. 16. novembril Eesti Ajutise Valitsuse poolt välja kuulutatud vabatahtlikku mobilisatsiooni Eesti sõjaväkke kohustati Pärnus ja Pärnumaal läbi viima alampolkovnik Juhan Puskar ja Kaitseliidu maleva pealik leitnant  Laurits.  Novembri lõpuks, vahetult enne Vabadussõja algust kuulus Pärnumaal  Eesti Kaitse Liitu 1300 meest. Puudus oli relvadest. Tallinnast saadeti vaid 100 sakslaste poolt lahkumisel üle antud vintpüssi. Kuigipalju relvi õnnestus välja kaubelda  lahkuvatelt sakslastelt. Oli ka mõni kuulipilduja. Raskerelvastus puudus. Kuna kõige aktiivsemad Kaitseliitu astujad olid koolipoisid, oli probleemiks ka väljaõpe. Samas oli koolipoiste moraal ja usk edusse märkimisväärselt kõrge rahva hulgas levima hakkava pessimismi taustal. Kõige ustavamateks allüksusteks vastloodud malevas olidki koolipoiste grupp ja komandandikomando leitnantide Georg Zimmermann´i ja
J. Mülbach
´i (linnalähedase Jänesselja karjamõisa rentnik) juhtimisel. Koolipoiste ja komandandikomando kanda jäi kogu valveteenistuse raskus linnas.

Vabadussõja algul kuulutati Lätiga piirnevates Pärnumaa valdades välja kohustuslik mobilisatsioon Kaitseliitu astumiseks. Kaitseliidu ülesandeks oli valvata piiri ja lüüa tagasi  Lätist lähtuvad punaväe rünnakud. Tõsisemad kokkupõrked punastega olid 8. ja 15. veebruaril 1919 Talli (Tali) vallas. 14. veebruaril vallutas Kaitseliidu Häädemeeste üksus Heinaste alevi. Vangi võeti 13 punakaartlast. Tõsi küll, punaste vasturünnakul Heinastet hoida ei suudetud. Piirialade kaitsmine kestis, kuni piirikaitse võttis üle Pärnu Kaitsepataljon (pärastine sõjas Landeswehr`iga ja Narva rindel punaväega heideldes mehetegusid teinud  9. polk). Pärnu Kaitseliit lõi ja mehitas esialgu piirikaitse rühma, seejärel toetas 6. jalaväepolgu ja Pärnu kaitsepataljoni formeerimist  ning ehitas ja mehitas rindele saatmiseks kitsarööpmelisi soomusronge. Esimene soomusrong valmis 1918.a. vana-aasta õhtuks ja koosnes kolmest vagunist. Vagunitel olid kahekordsed liivaga täidetud puitseinad, relvastuseks  2 raske- ja 3 kergekuulipildujat. Meeskonnaks oli suures osas endistest kaitseliitlastest koosnev 6. polgu 54-meheline dessantrood. Kujuneski nii, et noortest ja tervetest kaitseliitlastest said rahvaväe sõdurid, Kaitseliitu jäid need, kelle vanus või tervislik seisund rindele minekuks ei sobinud. Kaitsevägi heitles ülekaaluka  vaenlasega rindel, Kaitseliidu osaks jäi tagalateenistus, elutähtsate objektide valvamine ning korra ja julgeoleku tagamine. Kuna rahvaväkke läks ka leitnant Laurits, siis alates 1919.a. aprillist määrati Pärnu Kaitseliidu ülemaks Peeter Päts, kes oli ühtlasi ka Pärnu komandant.

Vabadussõda lõppes. Võidujoovastus asendus sõjaväsimuse ja patsifismimeeleoludega. Saadeti laiali Vabadussõjas mehiselt võidelnud ja kuulsust kogunud väeosasid, muudeti relvituks ja saadeti laiali ka Kaitseliit. Oma vere hinnaga vabaduse kätte võidelnud eesti mehe talupojamõistus aga tajus, et meie sõjakas idanaaber võttis endale vaid hingetõmbeaja. Nõukogude Venemaa kustumatust ihast vallutada ja valitseda kõnelesid sündmused Kaukaasias, Ukrainas, Poolas. Relvituteks kodanikeks degradeeritud kaitseliitlaste võitlusvõime säilitamiseks hakati kaitseväe ohvitseride toetusel üle kogu maa looma kütisalku. Pärnu kütisalga juhatajaks oli Pärnumaa kaitseväe ülem kapten Pulma. Kütisalga põhikiri registreeriti Viljandi-Pärnu rahukogu poolt 30. mail 1921.a.  Pärnu kütisalgas oli kuus rühma – Pärnu, Sindi, Mõisaküla, Abja, Karksi ja Vändra rühm. Pärnu rühma kuulus umbkaudu 40 meest. Laiema avalikkuse silmis tegelesid kütisalgad muidugi jahipidamisega ja eks seda nad ka tegid, laskeharjutustel aga treeniti sõjapüssist („kuuliga kroonupüssist“) laskmist ja oma üritustel kanti ühtset sõjaväelaslikku  vormiriietust.

Näitemängu lõpetas 1924.a. 1. detsember. Enamlik mässukatse ei tulnud sugugi ootamatuna. Ohtu ei näinud vaid need, kes näha ei tahtnud. Õnneks enamik sõjaväejuhte nende hulka ei kuulunud. Tallinnast novembris saadud ettekirjutuse põhjal võeti kaitseväes tarvitusele mitmesuguseid ettevaatusabinõusid. Nii käis Pärnumaa kaitseväe ülem ja maakonna kütisalkade juhataja kapten Pulma nn. mässukatse eelõhtul 30. novembril isiklikult Abjas ja Mõisakülas sealseid kütirühmi üle vaatamas ja instrueerimas. Ohust olid teadlikud kõik maakonna kütirühmad, ei teatud vaid riigipöörajate väljaastumise aega.

Teade punaste mässukatsest Tallinnas jõudis Pärnusse 1. detsembri varahommikul kella poole kaheksa paiku. 3. diviisi ülem kuulutas linnas välja piiramisseisukorra. Linn kaeti relvastatud sõjaväepatrullidega. Kiiresti kogunes paarsada kütisalklast ja  endist kaitseliitlast ja lisaks kaitseväe patrullidele pandi välja Kaitseliidu kolmemehelised relvastatud valvepostid raudteejaama ja linnast välja viivatele teedele.  Koguneti ka mitmel pool maakonnas, kaasas omal ajal ettenägelikult kõrvale pandud ja hoolikalt hoitud relvad. Näiteks Vändra meestel oli kaasa võtta poolsada registreerimata vintpüssi, kahjuks küll mitut erinevat moona nõudvad. Sellistes tingimustustes ei saanud maakonda laiali saadetud mässujuhid oma ülesande täitmisele mõeldagi. Kuigi Pärnus oli Tallinna järel üks suuremaid mässajate gruppe tegutsemisvalmis, siis tänu sõjaväe ja küttide-kaitseliitlaste kiirele ning otsustavale tegutsemisele mingeid tõsiseid ekstsesse Pärnus ja Pärnumaal ei toimunud.

Riigipöörajaid iseloomustab linnas ringi liikunud jutt sellest, kuidas salakorterisse kogunenud mässujuhid Tallinnast saabuvat alustamiskäsku oodanud. Algul mängitud kaarte ja joodud. Siis hakatud esimeses järjekorras mahalastavate isikute nimekirja koostama ja muidugi joodi. Tribunali esimehe auväärse ametikoha sai üks kohalik voorimees ja nimekirja kogunenud 1200 nime (linna 12 000 elanikust).  Nüüd jõudis järjekord kohalike kõrgete ametikohtade jagamiseni. Selle tegevuse juures pööranud  juba kenasti purjus seltsimehed tõsiselt tülli.

20. detsembril sai kapten Pulma kindral Unt´ilt käsu alustada Pärnu linnas ja Pärnumaal kaitseliidu organiseerimist. Kriitilisel hetkel oma riiki päästma rutanud meestest sai taasloodava Kaitseliidu tuumik. Detsembri lõpuks oli Pärnu linnas ja maakonnas kaitseliitu astunud 191 meest, kes ka vintpüssidega relvastati. Linn ja maakond jaotati kaheksaks malevkonnaks – Pärnu, Audru, Jakobi, Vändra, Tori, Häädemeeste, Mõisaküla ja Karksi malevkonnaks. Pärnu malevkond oli jaotatud kümneks osakonnaks. Noorimaks malevkonnaks Pärnumaa malevas jäi Jakobi malevkond, millise loomist alustas üliõpilane August Tõnisson alles 1925.a. veebruari lõpus. 1925.a. märtsis  sai Pärnu malevkonnast iseseisev Pärnu malev. Malevate juhtimine läks kaitseväe ülemalt palgalistele pealikutele. Pärnu maleva pealikuks nimetati kapten Jaan Lugus (Luugus), Pärnumaa maleva pealikuks senine Vändra malevkonna pealik, Gatšina lipnikekooli kasvandik, Maailmasõja ja Vabadussõja rindekarastusega reservkapten Tõnis-August Adamson (peale nime eestistamist Avingo).

Kaitseliidu vajalikkus ei olnud Eesti Vabariigis enam vaidlusteema ja taastatud organisatsioon kasvas ja arenes lausa plahvatuslikult. 23. märtsist 1925 kehtima hakanud otsus lubas eraldada harjutusplatsideks riigimaade tagavarast kuni 3 ha suuruseid maatükke. Seda õigust kasutasid kõik malevkonnad, sest lasketiir ja harjutusplats pidi olema kõigile malevlastele võimalikult lähedal.

Hoogustus spordi harrastamine. 1926.a.  9. mail valiti Pärnumaa maleva malevkondade  spodiklubide juhatus.  Spordiklubi juhatuse esimeheks sai maleva pealik kapten Adamson, esimehe abiks Hugo Siitan ja varahoidjaks
A. Kullamaa
. Esimene suurem üritus oli 13. juunil tulemusega 1:1 lõppenud jalgpallivõistlus Mõisaküla ja Kilingi-Nõmme spordiklubide vahel.

1926.a. alguses algasid pealike kursused Tori malevkonnas ja jätkusid Audru, Halliste-Saarde, Vändra, Häädemeeste, Karksi ja Jakobi malevkondades kuni 13. maini. Esimese suurema taktikalise õppuse korraldas Karksi malevkond Nuia alevi ja Polli mõisa rajoonis. Osalejate sõnade kohaselt õnnestus õppus vaatamata suurele vihmasajule igati.

Kaitseliit muutus meie riigi oluliseks osaks. Kaitseliitu kuulumine sai auasjaks ja paljude ametite ning ühikondliku positsiooni tasandite jaoks ainumõeldavaks.

Otsese sõjalise väljaõppe ja sportimise kõrval hakati kaitseliidus ikka rohkem ja rohkem seltskondliku eluga tegelema – korraldati pidusid ja rahvaüritusi, millised lisaks meelelahutusele aitasid parandada ka malevkondade majanduslikku seisu. Seltskondliku tegevuse korraldamisel selgus, et Kaitseliit kui meesteorganisatsioon ei saanud kuidagi hakkama naisteta. Esimesed  Naiskodukaitse jaoskonnad tekkisid Kaitseliidu Pärnumaa Maleva üksuste juurde juba 1925. aastal. Esimene ringkonnakogu kutsuti kokku 8. detsembril 1927. Esimeseks Naiskodukaitse (NKK) Pärnumaa ringkonna esinaiseks sai Helene Johani. Pärnu naiskodukaitsjad jõudsid ülemalevalise organiseerumiseni 1930. aastal. Lisaks perenaiserollile Kaitseliidu üritustel jäi naiskodukaitsjate õlule toitlustamine ja sanitaarteenistus õppustel; võimaluste piirides tegeleti ka side ja majandusega. Suurimaks probleemiks algusaastatel oli välikatelde puudumine, samas suudeti õppustel ja ühisüritustel toita välitingimustes mitutsadat meest. Olid vast naised!

1928.a. kevadel loodi Pärnu malevas 45-liikmeline meeskoor, mida juhatas Eduard Soodla. Samal aastal organiseeris Carl Schwartz ka 19-mehelise puhkpilliorkestri. Orkestrid tekkisid ka Pärnumaa maleva mitme malevkonna juurde.

1928.a. 16. - 17. juunil toimusid Pärnus linnamaleva organiseerimisel III Kaitseliidupäevad. Üritus viidi läbi suure pidulikkusega. Aukülalistena osalesid riigivanem Tõnisson, sõjaminister Reek, Kaitseliidu ülem Roska, Soome, Läti ning Poola esindajad ja loomulikult kõik linna ning maakonna tähtsamad isikud.

1933.a. loodi Pärnu maleva juurde mereüksus, kuhu kuulusid Pärnu divisjon ja üksikrühmad mitmel pool rannikul. Hiljem allutati maakonna mereüksed Pärnumaa malevale.

Järelkasvu kaitseliitlastele andsid noorkotkad. Samal eesmärgil loodi Naiskodukaitse juurde Kodutütarde organisatsioon. Pärnumaa naised jõudsid selleni 1931.a., Pärnu naiskodukaitsjad 1932.a. lõpul, detsembris. Pärnu kodutütarde ringkond oli Eesti väikseim ja 1936.a. 1. aprilli seisuga kuulus sinna 213 tütarlast, kes jagunesid viide rühma. Pärnumaal oli samal ajal 42 rühma 775 liikmega. 13. juulil 1936 annetas Pärnu Naiskodukaitse oma kodutütarde ringkonnale lipu. Lipu õnnistamine ja üleandmine toimus suure pidulikkusega Vabadusväljakul. Tseremoonial osalesid Pärnu kodutütarde need ühingukaaslased, kes olid tulnud üle Eesti kokku Reius toimuvale kodutütarde laagrisse, kodutütarde peavanem Salme Pruuden ja muidugi ka Pärnu noorkotkad. Ametiisikuina viibisid lipu üleandmisel haridusministri abi Voldemar Päts, linnapea Hendrik Soo, maavalitsuse esimees Jüri Marksoo, garnisoni ülem kolonelleitnant Ants Lõhmus ja mitmed muud ametimehed. Tseremooniale Vabadusväljakul järgnes rongkäik Papli tänavale, kus villas „Salme“ puhkas Vabariigi president Konstantin Päts. Villa ees rivistuti. Järgnesid ettekanne presidendile, lillede andmine, kõned, hümni laulmine.

1938.a. müüs Luise-Auguste Hennin (sündinud Stael von Holstein) Pärnus Vabadusväljaku ääres oleva kinnistu koos sellel asuva Itaalia losside stiilis ehitatud majaga 32 500 krooni eest Pärnumaa Malevale. Maja oli 19. saj. keskpaiku ehitanud endale suvemõisaks Uulu parun Reinhold Stael von Holstein.   Selles ühes Pärnu linna kaunimas ja stiilsemas puithoones jätkus ruumi nii maleva staabile kui ka malevapealiku korterile. Maja ees üle tänava oli plats, mida kasutasid rivistusteks ja paraadideks nii Kaitseliit kui sõjavägi.

Uue suure sõja eel kuulus Pärnus ja Pärnumaal Kaitseliitu kaugelt üle kolme tuhande mehe. 1939.a. 1. detsembri seisuga oli Pärnumaa Malevas 2725 kaitseliitlast. Järelkasvuks olid 1310 noorkotkast. Lisaks veel Naiskodukaitse kodutütardega. Maleva pealikuks oli 1925.a. märtsikuust alates kolonelleitnant Tõnis-August Avingo (Kotkaristi V ja III kl teenetemärgid, Valgeristi II kl). Noorte Kotkaste Pärnumaa Maleva pealik oli Hendrik Ollino. Naiskodukaitse Pärnumaa Ringkonna esinaine oli Veera Laurits (Valgerist) ja Kodutütarde Pärnumaa Ringkonnavanemaks oli Mare Riismandel. Pärnumaa Malev jagunes Audru, Halliste, Häädemeeste, Jakobi, Saarde, Soontaga(na), Tori ja Keskmalevkonnaks. Veel kuulus malevasse Mereüksus, Mõisaküla raudteekompanii ja Eriüksuste kompanii. 

Pärnu Malevas oli 1939.a lõpul 774 meest. Maleva pealik oli kolonelleitnant Jaan Lugus (Luugus). Maleva staap kasutas ruume linnale kuuluvas majas praeguste Rüütli ja Ringi tänavate nurgal (Nõukogude okupatsiooniaegne Ohvitseride Maja).

Eesti okupeerimisele Nõukogude Liidu poolt järgnes 28. juunil 1940 jõustunud Kaitseliidu likvideerimise seadus. Algas Kaitseliidu varade, relvade ja kaitseliitlaste isiklike relvade ülevõtmine uue võimu poolt.  1. juulil sai Pärnus baseeruv 6. Üksik jalaväepataljon käsu võtta vastu Kaitseliidu relvad. Ära anti kaks raskekuulipildujat, 5084 vintpüssi ja püstolit ning üle 400 000 padruni. Äraandmisest suudeti päästa 11 vintpüssi, 4-5 püstolit, 1 spordipüss ja ca 9000 padrunit ning juba varem nimekirjadest kustutatud Jakobi malevkonna 2 (mõningail andmeil 3) Maksim-tüüpi kuulipidujat. Et Kaitseliidu varasid uute võimumeeste käest vähemalt osaliseltki päästa ja et neist oma rahvale  kasu oleks, püüti jagada mööblit, lauanõusid, sanitaartarbeid ja puhkpilliorkestrite pille koolidele, seltsidele ning haiglatele. Nii õnnestus naiskodukaitsjate poolt pika aja jooksul korjanduste abil soetatud täiuslik abihaigla varustus üle anda Pärnu haiglale. Kuna aga punavõimurid sisustasid samuti oma kontoreid ja kodusid, korjati osa annetusi tagasi ja anti üle nõukogulikele organisatsioonidele. Uute võimumeeste töö tegi lihtsaks Kaitseliidus kehtinud ja tollele ajale iseloomulik ning enesestmõistetav väga täpne arvepidamine relvade, laskemoona ja kõigi muude varade osas. Kahjuks polnud ei aega ega võimalusi dokumentide ja relvaraamatute muutmiseks. Pärnumaa maleva kaunis maja läks kommunistliku partei Pärnumaa komitee käsutusse ja sinna kolis komsomolikomitee. Pärnu maleva staabi ruumid võttis üle Tööliste Kodu.

Kaitseliit oli likvideeritud, järgnes juhtivate kaitseliitlaste arreteerimine ja nende perekondade küüditamine. Pärnust ja Pärnumaalt arreteeriti või küüditati üle poolesaja Kaitseliidu ja tema allorganisatsioonide juhtiva tegelase. Pärnumaa Maleva malevkondade (m/k) juhtidest arreteeriti või küüditati Mereüksuste pealik kaptenleitnant Evstafi Miido (VR II/3), Audru m/k pealiku abi Jakob Tamm, Tori m/k pealik Tõnis Virula, Soontaga m/k pealik nooremleitnant Aleksander Koppel, Vändra m/k pealiku abi kapten Mart Unt, Jaagupi m/k pealiku abi Jakob Naudi, Halliste m/k  pealik nooremleitnant Peeter Nõmm ja tema abi Hans Toompere ning Saarde m/k pealik leitnant Juhan Mitt. Kinnivõtmisest õnnestus pääseda mõlemal malevapealikul, kuid kolonelleitnant Avingo abikaasa ja tütar küüditati.

Arreteerimisesest ja küüditamisest pääsenud alustasid põrandaalust tegevust. Lootust andsid kuuldused peatselt algavast sõjast Venemaa ja Saksamaa vahel. Põhiliselt varjati end kodukandi metsades, sest vaid kodu lähedus võimaldas saada metsaeluks vajalikku riietust ja toitu. Samuti vajasid  mehekätt naiste ja laste õlgadele jäänud talutööd, sest enamus kaitseliitlastest olid ju maamehed. Nii möödusid end koduläheduses varjajate päevad metsapadrikusse peidetud onnides puhates ja hämar-valged suveööd  talutöid tehes.

Raskem oli linnameeste olukord.  Nii pole andmeid suuremate põrandaaluste gruppide tekkest ja tegevusest Pärnu linnas. Vahetult enne sõja puhkemist loodi KL Pärnu Maleva suuskratturite üksikrühma pealiku nooremleitnant Elmar Orav`a ja sama rühma sekretär-pealiku Jaan Pukits´a ettevõtmisel 20-30 liikmeline vastupanurühm. Kuna Pukits oli Majandusühisuse ärijuht ja ühisuse töötajad endised kaitseliitlased või muidu usaldusväärsed isikud, jäid rühma kogunemiskohaks Majandusühisuse laoruumid Riia maanteel. Alati rahvarohked äriruumid võimaldasid käia ja olla ilma nuhkide tähelepanu äratamata. Tõeliseks vastupanutegevuseks oli vaja relvi. Kuna rühm oli vaid osaliselt relvastatud, üritati Edmund Kuusik´u eestvedamisel relvi hankida sissemurdmise teel endise  9. Üksiku jalaväepataljoni relvalattu, nn. Elevandi aita. Kahjuks relvi ei õnnestunud saada, kuid üritajad pääsesid vahistamisest.

Sõja puhkemine tõi kaasa mobilisatsiooni ja lisa metsavendadele end mobilisatsiooni eest varjama asunute näol. Saksa vägede edukas ja kiire edasiliikumine innustas metsavendi tegutsema, et kiirendada vihatud punavõimu lõppu. Selleks oli aga vaja relvi. Relvade saamise eesmärgil tehti rünnakuid kohalikele täitevkomiteedele, miilitsatele ning punaväe õhuvaatluspostidele. Metsavennad rikkusid telefoniliine, lõhkusid sildu, ehitasid metsateedele teetõkkeid, paigutasid ümber teeviitu, sundides nii taanduvaid punaväe üksuseid metsateedel sihitult ekslema. Lõuna-Pärnumaalt on kuuldud lugu, kus teetõketesse peideti mesilastarusid. Kas ja kuidas „üllatusmiinid“ töötasid, pole kahjuks teada. Paremini relvastatud, astuti lahingusse hävituspataljonide ja ka punaväe väiksemate üksustega. Metsavendade tegevuses ja juhtimises andsid tooni Kaitseliidu eri taseme pealikud. Kui juuli algul jõudsid Saksa väed Põhja-Lätimaale, leiti paljudes kohtades olevat paraja aja kohapealse punavõimu kukutamiseks. Algas hiljem  Suvesõjaks nimetatud relvastatud vastupanu Nõukogude võimule. Eriti kiirustati Lõuna-Pärnumaal, sest neile olid Saksa väed kõige lähemal. 3. juulil ja ööl vastu 4. juulit koondusid Lõuna-Pärnumaa valdade metsavennad, kokku 200 – 250 meest, keskse juhtimise alla. Üldjuhiks sai endine Vändra malevkonna pealik ja Pärnumaa maleva instruktor, peale Kõrgema Sõjakooli lõpetamist KL Peastaabi laskeosakonna (õppeosakona) pealik major Paul-August Lilleleht (VR II/3; 1944. aastal
6. Piirikaitserügemendi ülem; vahistati 28.02.1950, suri 11.08.1955 Bratski laagris), kes nimetas valdadesse alljuhid.  Vaatamata sellele, et relvi jätkus vaid pooltele meestele, võeti 3. juulil võim üle Tali, Saarde, Tihemetsa ja Laiksaare vallas, sama päeva õhtuks oli punavõimust vaba ka Kilingi-Nõmme linn.  4.  juulil võeti võim üle Abja, Orajõe ja Häädemeeste vallas, 5. juulil Tõstamaa ja Seliste vallas, 6. juulil Vändras ja Soontaga(na) vallas. 7. juulil sai punavõim otsa Mõisakülas ja Rajangu vallas ning 8. juuli varahommikul Audru vallas. Enne Saksa vägede saabumist oli Nõukogude võim kukutatud Pärnumaa kahes linnas (Kilingi-Nõmme ja Mõisaküla) ja kolmeteistkümnes vallas maakonna neljast linnast ja kahekümnest vallast. Metsavendade tegutsemisele vastas punavõim hävituspataljonlaste karistusretkedega. Suuremad lahingud hävitupataljonide ja neid toetavate Punaarmee üksuste ning metsavendade  vahel toimusid 4. juulil Kilingi-Nõmme lähistel (Liivamäe lahing) ja 5. – 7. juulil Rannametsa mägedes. Liivamäe lahingu üldjuht oli major Lilleleht,  kes sai lahingu käigus raskelt haavata. Rannamäe lahingu üheks juhiks oli endine Kaitseliidu Häädemeeste malevkonna pealik nooremleitnant Elmar Toomingas (langes metsavennana 14. detsembril 1949 lahingus NKVD üksusega Eidapere jaama lähedal). 3. juuli õhtul  Tihemetsa hõivanud 50-60-mehelist metsavendade rühma juhtis endine Saarde malevkonna 1. kompanii pealik Juhan Maide.  Vändra ümbruse metsavendade üldjuhiks oli  endine Pärnumaa maleva pealik kolonelleitnant Avingo. Tihemetsa vallas varjas end endine KL Peastaabi ülem kolonel  (pärastine kindralmajor) Jaan Maide (VR II/3)
.

8. juuli keskpäeval jõudis Wehrmacht´i 26. armeekorpuse väeosadest moodustatud motoriseeritud eelüksus Oberst Hullerspeier'i juhtimisel Pärnusse. Linn võeti üle lahinguta. Olid vaid lühiajalised tulevahetused  Riia maanteel Raeküla männiku ja surnuaedade rajoonis. Pärnu hõivamiseks kulus sakslastel umbes tund aega. Tulevahetustes kaotasid elu kaks  Saksa armee soomusgrenaderi.

Kohe peale Saksa vägede linna jõudmist hakkasid mehed kogunema Kaitseliidu Pärnu maleva staabi juurde ja algas Omakaitse organiseerimine. Kolonel Viktor Koern (VR II/3; langes 19.07.1941 Audru lahingus) kui kõrgemas auastmes olev ohvitser võttis loodava Omakaitse juhtimise enda peale. Õhtuks oli Omakaitsega ühinenud üle kolmesaja mehe, kellest enamuse moodustasid endised kaitseliitlased, Majandusühisuse grupp kaasa arvatud. Kuna puudus politsei, võttis Omakaitse juba loomise käigus enda peale korra tagamise linnas. Relvad saadi vahistatud punaväelastelt või leiti punaväe kasutuses olnud hoonetest, kuhu need paanilisel põgenemisel maha olid jäetud.

Millal siis sai Kaitseliidust Omakaitse? Kuna enamik metsavendade ja linnade vastupanurühmade juhte ning  liikmeid olid  kaitseliitlased, nimetati end Kaitseliiduks. Omakaitse nimetust kasutas 1941.a suvesündmusi uurinud õigusteadlase prof. Herbert Lindmäe väitel Pärnumaal esmakordselt piirivalve Mõisaküla rajooni ülem kapten Villem Raid Talil 6. juuli õhtupoolikul metsavendade Tali rühmituse formeerimisel Omakaitse kahekompaniiliseks pataljoniks. Kuna major Lilleleht sai Liivamäe lahingus raskelt haavata, läks metsavendade üldjuhtimine Lõuna-Pärnumaal üle kapten Raid´ile. Omakaitse loomisel Pärnus 8. juulil kasutati paralleelselt Omakaitsega ka Kaitseliidu nimetust. Omakaitse formeerimine maakonna valdades ja linnades toimus eranditult endiste Kaitseliidu pealikute juhtimisel ja kaastegevusel. Pärnus lisandusid neile vanemad, võimuvahetusel juba reservis olnud või punavõimu algperioodil tegevteenistusest lahkunud  Eesti sõjaväe ohvitserid.

Kaitseliitu asendas Omakaitse. Suur osa vahistamised, küüditamise ja suvesõja üle elanud endistest kaitseliitlastest jätkas kas Omakaitses, Idapataljonides või Eesti Leegionis. Sõja üleelanuid ootas metsavennaelu ja Venemaa vangilaagrid, mille lõpptulemuseks oli kõdunemine nimetutes ristideta haudades.  Kõik kunagised Pänumaa Maleva malevkondade pealikud langesid Idarindel, 1944. aasta kaitselahinguis või surid vangidena ehk küüditatuina Siberis. Erinõupidamise otsusega 10-aastase sunnitööga karistatud Mereüksuste pealik kaptenleitnant Miido vabanes Sosva laagrist 1956.a. ja suri kodumaal 1978. aastal. Maleva pealik kolonelleitnant Avingo arreteeriti 03.10.1949 Vändra vallas ja saadeti kümneks aastaks sunnitööle. Ka temal õnnestus vangistusaastad üle elada ja tagasi kodumaale jõuda.
Tõnis-August Avingo
suri 19. novembril 1965.a. Kehtnas ja on maetud Pärnu Metsakalmistule.  Pärnumaa Maleva kunagise pealiku hauda tähistab Kaitseliidu embleemiga mälestuskivi. Pärnu Maleva pealik  kolonelleitnant Jaan Lugus varjas end 1940.a. suvel Viljandimaal. Tema edasine saatus on teadmata.

 
     
 

Koostanud Kalle Ojaste