Esileht

Wabariik

     Sõjavägi & Kaitseliit 1918-1940

 


 

Kaitseliidu Sakala malev

 
     
 

1917. aasta sügis kujunes Viljandimaale raskeks ajaks. Saabusid sõjapõgenike hulgad, kellede kannul taganesid laguneva Vene sõjaväe salgad, olles valmis riisumisele ja muule vägivallale. Samal ajal tekkisid maal röövsalgad ja kujunesid igapäevasteks kuriteod.
Et leida nende vastu kaitset, tegi Viljandi Maakonna komissar G.Talts septembri algul korralduse – asuda omakaitse loomisele. Asutatud omakaitse kandis väga mitmesugust nime, nagu „vabatahtlikud“, „julgeoleku salk“, „omakaitse“ ja rahvasuus ka „miilits“. Omakaitse tegutses üle 50% makonna valdades. Tema tegevus olenes kohapäälsest vajadusest ja juhtidest, kusjuures tegevusjuhiseid saadi Viljandi Maakonna nõukogult ja ühendatud komitee esindajailt.

Omakaitse asutamise ajaks Viljandis ja Viljandi maakonnas loetakse 7. septembrit. Sellel päeval oli raekojas julgeoleku küsimuse kaalumiseks koosolek, millest osa võtsid Linnavalitsuse ja Maakonna nõukogu, tuletõrje, kohalike rahvuste, Tööliste ja Soldatite saadikute nõukogu ning miilitsa esindajad.
Sellel koosolekul otsustati asutada linnas Vabatahtlik Julgeoleku kaitsesalk, kelle kujundajaks valiti 7-liikmeline komisjon: Sepp, Raudsepp, Strekavin, Loorits, Kagan, Verncke ja Leik. See komisjon suurendas oma koosseisu 18-liikmeliseks ja võttis 8. septembril nimeks: Linnavolikogu ja Maakonna Maanõukogu ühendatud komitee. Komiteesse kuulusid kõikide suuremate ja ülemaakondlike organisatsioonide ja omavalitsuste esindajad.
Linnsa kaitsesalga organiseerijaks ja ülemaks valiti seltskonnategelane ja hea organisaator gümnaasiumi õpetaja A.Strekavin. Avaldati üleskutseid ja asuti vabatahtlike vastuvõtmisele. Esimesed 25 vabatahtlikku võeti vastu 10. septembril, kokku võeti neid linnas vsatu olevail andmeil 94 liiget. Tõenäoliselt oli neid aga enam, sest osa protokolle on kadunud.
Relvad saadi omakaitsele sõjaväe ringkonna ülemalt ja miilitsalt, olid Berdan ja Jaapani süsteemi vintpüssid, Mauser püstolid ja maal ka isiklikud jahipüssid. Omakaitsega linnas peeti ka harjutusi relvade käsitamises ja riviõppes ohvitseride ja allohvitseride juhatusel.
Omakaitse ülesandeks oli: korravalve tänavail, linna tähtsamate asutuste valve, miilitsa abistamine läbiotsimisel ja vahistamisel. Jaamas peeti alaline valvemeeskond, kelle ülesandeks oli rongidega läbisõitvaid sõjavägesid ja sõjapõgenikke abistada ning kiirelt edasi saata, et ei oleks neil võimalik valguda linna. Maal peeti valve all ristteed ja teed. Mõnes kohas hoiti ka häirevalmis salku võimalike röövsalkade vastu tegutsemiseks.
Enamlaste võimule astumisega jätkus esialgu Viljandis omakaitse töö, sest vene sõjaväge oli siin vähe ja enamlaste juhid kartsid detsembris formeeritud 2. Eesti polku ja 1. Eesti ratsapolku. Detsembris tegi ka J.Pitka katseid Viljandis luua Üleriiklik Keskvalitsus, kes oleks välja kuulutanud Eesti Vabariigi iseseisvuse ja asunud Eesti riigi juhtimisele siinse omakaitse ja eesti väeosade kaitse all.
J.Pitka kavatsuse lõpetas 6. jaanuaril 300 vene sõduri saabumine kohalike enamlaste kutsel. Algas enamlaste võimutsemine, mis aga ei ulatunud terrorini. Kuid omakaitsel tuli laskuda põranda alla, kaasa viies relvad.
Üldse omakaitse tekkimine mitmel pool Viljandi maakonnas, kannab spontaanset laadi – tekib sisemisest usust kaitsta oma vara ja elu ise. Aga ta suutis paljugi taltsutada enamlaste kirgi ning liita ja julgustada kodanlist kihti, millega ära hoiti anarhia tekkimine.
Enne okupatsiooni aega astus omakaitse linnas tegevusse 23. veebruari varahommikul, kuna enamlased olid lahkunud 22./23. veebruari öösel.
Koheselt võeti oma valve alla kõik ametiasutused, jaam ja tänavad ning asuti mahajäänud enamlaste juhtide arreteerimisele.
Ühtlasi astus ka tegevusse 2. Eesti polk, kes kuulutas enda linna ja maakonna rahvakaitse miilitsaks, et ära hoida arusaamatusi sakslaste tulekul. Polgust sõitsid oma kodukohta, kus enamlased eriti võimutsesid, nagu Pilistveres, Suure-Jaanis, Kolga-Jaanis, Tarvastus jne. kohale ohvitserid ja sõdurid ning võtsid võimu üle.
Valdades, kus see oli, astus tegevusse omakaitse ja andis vallavalitsuse kerenskiaegsete ametnike kätesse. Päästeti paljudes valdades ka vallakassad enamlaste käest.
Rahvakaitse miilitsa ja omakaitse (juhid alam-polkovnik Unt ja A.Strekavin) valve all kuulutati ka Viljandis välja 24. veebruari õhtupoolikul Eesti Vabariigi iseseisvus. 25. veebruaril tulid okupatsiooni väed.
Sellega osutus 3-päevasel vaheajal omakaitse reaalseks jõuks, kes lõi korra, võimaldas omavalitsusil ja asutusil asuda tööle ja välja kuulutada Eesti Vabariigi iseseisvus.
Okupatsiooni ajal tegutses veel omakaitse paar nädalat, siis lõpetati. Relvi paljud liikmed aga ära ei andnud. Omakaitse liikmed ja koju siirdunud endise 2. polgu ohvitserid pidasid omavahel sidet ja ootasid aega okupatsiooni lõppemiseks. Ohvitserid käisid salaja koos Viljandis Grandhotellis ja organiseerisid 10-mehelisi löögirühmi.

11. novembril 1918 loodi Eesti Kaitse Liit. Viljandi Maakonna KL ülemaks nimetati alam-polkovnik Kubu, kes aga peagi lahkus sõjaväkke ja asemele tuli lipnik O.Varres, kelle energiliseks abiks määrati alates 16. jaanuarist 1919 lipnik J.Põdra.
Maal asusid Kaitse Liitu valdades organiseerima ohvitserid, kes juhised osalt olid saanud juba varem. Kuid ohvitserid siirdusid sõjaväkke, mis ajutiseks takistas KL tööd, kuna järele jäid vähesed kooliõpetajad-ohvitserid, kes ei kuulunud mobilisatsiooni alla. Siiski saadi maal asuda tööle juba novembris. Linnas aga alles detsembri algul, sest okupatsiooni võimud tegid takistusi.
Eesti KL omab Viljandi maakonnas Vabadussõja algul suure tähtsuse. Tema liikmeist, kelle hulgas oli palju kooliõpilasi, loodi partisanide salgad, nagu Viljandis, Põltsamaal, Tarvastus, Suislepas, Helmes ja Holstres, kes asusid rindele sõjategevusse ja maakuulamisele. Võeti osa ka Aidu ja Kärstna lahinguist. Seejuures sai surma kaitseliitlaste ridadest 33 meest. Suure-Jaani saatis igal kuul 100 meest Tallinna vahiteenistusse.
Samal ajal olid kaitseliitlased, kes astusid Viljandis formeeritavaisse või siinviibivaisse väeosadesse. Nii said siit mehi: Viljandi Vabatahtlik pataljon, Scouts pataljon, 6. polk, 3. polk, 2. polk, Ratsapolk ja Tallinna Vabatahtlik pataljon.
Eesti Kaitse Liidu  organiseerimine maakonnas toimus kihelkondade viisi, mis omakorda jaotati valdadeks ja need rühmadeks. Alles aprillis jagati veel maakond ka 6 jaoskonda. Organiseerimist ja tööd takistasid vahepeal mitmeti komandandid, kes nimetati kihelkondadesse jaanuaris. Siiski oli KL ridades novembri lõpul juba 525 meest, 15. detsembril 1929 meest, jaanuaris 2400 ja aprilli algul 13 748 meest. Viidi läbi ka jagamine kategooriatesse: I kat. 16-45 ja II kat. 45-60 aastased. Veebruaris tehti KL teenistus ka sunduslikuks.
Asuti eriti I kategooria kaitseliitlaste sõjalisele väljaõppele, mida teostasid kaitseliidu oma ohvitserid, endised allohvitserid ja sõdurid. Väljaõppe soodustamiseks andis Viljandi Maakonna KL välja lipnik J.Põdra poolt koostatud „Kaitseliitlase Käsiraamatu“, kus käsitati rivilist väljaõpet, anti eestikeelseid käsklusi jne. Raamat oli esimene sellesarnane, väga ajakohane ja võeti tarvitusele isegi sõjaväes.
Aprillis allutati Viljandi Maakonna KL operatiivselt 3. diviisi ülemale ja siit peale sai ta õieti diviisi reservväeks, kes täitis ka kõiki sisekaitse ülesandeid. Nii oli kaitseliidu õlgadel asutuste, teede, sildade ja üldine korravalve nii linnas kui maal. Ta abistas politseid, võitles salaviinapõletajatega, püüdis väejooksikuid, valvas põllutööl viibivaid sõjavange, aitas läbi viia rekvisitsioone jne.
Rindel tekkivate hädaohtde puhul formeeriti aga kaitseliitlastest reservväeosad, keda hakati välja õpetama ja oleks vajaduse korral saadetud rindele.
Esimene oht tekkis Ruhja langemisel enamlaste kätte. Kohe formeeriti Viljandi Kooliõpilaste 1. rood, kes saadeti 148-mehelises koosseisus rindele ja viibis seal kuni 21. juulini, kaotades 5 meest surnutena ja 22 haavatutena.
Landeswehr’i vastu rindel käis mais kujundatud Viljandi Kooliõpilaste 2. rood, kes aga lahingusse ei saanud. Landeswehr’i sõja tekkimisel kutsuti püssi alla 1901. ja 1902. aasta sündinud koolipoisid. Neist loodi veel 3. ja 4. rood 1919. aasta suvel. Kõik roodud liideti lõpuks ühte Viljandi Kooliõpilaste Pataljoni ja arvati novembris tegevasse väkke. Samuti mobiliseeriti 1901. ja 1902. aasta mehed ja formeeriti neist Viljandi 2. Kaitsepataljon 4-roodulises koosseisus. Pataljoni ülemaks määrati alam-kapten Vervolt. Viljandi Maakonna KL ülem sai aga pataljoni üle polguülema õigused. Pataljonis oli üle 750 mehe. Õppused kestsid umbes kuu, mille järel mehed koju lasti.
Novembris värvati 1901. mehed-kaitseliitlased, formeeriti neist 3. Piirikütipataljoni 3. ja 4. rood ja läkitati piirivalve teenistusse, kus nad viibisid umbes 4 kuud. Kokku oli piirivalves sel ajal 430 kaitseliitlast.
Detsembris 1919 määrati Viljandi Maakonna KL ülemaks kapten A.Schvarz, kuna alam-leitnant Varres jäi abiks. Esirinda tõsteti nüüd rahvaväe asutuse töö.
Detsembris põhjustas veel viimase reservväe loomise venelaste pealetung Narva rindel. Kutsuti järgukaupa 2-nädalasele õppusele üle 1000 kaitseliitlase. Siis algas vägede demobilisatsioon, kaitseliidu ülesanded osalt lõppesid ja osalt läksid sõjaväele üle ja Eesti Kaitse Liidu tegevus ise vaibus.

Juba sügisel 1919 oli asutatud Viljandi Maakonna KL Kütisalk, kelle ülesandeks võeti jahiloomade kaitse, jahipidamiste korraldamine, ka sportimine ja laskeasjanduse arendamine. Sellega taheti KL tegevust elustada.
Nüüd 1920. aasta kevadest peale jääbki KL tegevuse arendajaks Kütisalk, kelle alaosakondadena tegutsesid valla piires kütirühmad, millised töötasid pea kõigis valdades.
Kütisalga tegevus oli õige intensiivne: renditi jahimaid, peeti jahte ja valvati jahiloomade kaitse üle. Mis aga peaasi – peeti järjekindlalt laskeharjutusi, ka vintpüssidest, milliseid küll leidus kogu jahisalga kohta ainult mõnisada. Igal aastal peeti ka üks laskevõistlus Viljandis, kaks korda isegi üleriiklikus ulatuses. Jagati võitjaile ka laskemärke kolmes järgus. Kütisalk andis Viljandis välja isegi III aastakäiku (1921 – 1923) jahiajakirja „Eesti Kütt“, kokku 19 numbrit. Igal aastal peeti kaks Kütisalga kütirühmade esindajate koosolekut maakondlikuks ulatuses. Kütisalga esimeesteks olid J.Põdra ja 1922. aastast alates O.Varres. 1924. aastal vaibus Kütisalga tegevus.

1924. aasta 1. detsembri sündmused põhjustasid Kaitseliidu loomise, kuid sedakorda uutel alustel. Ajutiseks ülemaks Viljandis määrati rahvaväe ülem major a.Schvarz. Kaitseliidu kütirühmad Viljandis ja Põltsamaal asusid kohe 1. detsembri õhtul linna valvele. Organiseerimine viidi kiiresti läbi. Algul moodustas maakond KL Viljandi ringkonna, aga maikuust alates sai nimeks Sakalamaa Malev.
Maleva pealikuks on olnud major o.Oidermann, kapten R.Pek, major J.EisenbergRaudmäe ja 1936. aastast peale maleva pealiku kohusetäitja major R.Tarmak. Maleva pealiku abiks on olnud kogu aeg H.Lauri ja seda õige teeneterikkalt.
Maleva juhatusse kuuluvad peale major Tarmaku ja H.Lauri veel ringkonna kohtunik J.Jaakson, majandusteadlane M.Truusööt ja kindral-major J.Soots. Maleva häälekandjaks on „Sakalamaa Maleva Teataja“.
maleva tegevus on olnud ja arenenud kogu aeg jõuliselt tõusu suunas. Väljaõppest on kõigil aladel osa võetud suure protsendiliselt. Viimase kümne aasta jooksul on korraldatud pealikute kursusi 108, osavõtjaid 3024, taktikalisi õppusi 82, osavõtjaid 8734, järjekordseid õppusid 3022, osavõtjaid 74 126, algajate õppusi 1199, osavõtjaid 20 169, laagreid 25, osavõtjaid 7867 meest ja 737 naist. Laagreist osavõtjate protsent oli isegi 1933. – 1934. aastatel üle 100% teistest malevatest. Kaaluka ülesande täitis Sakala malev manöövreil.
Laskealal on maöev parimate laskur-malevate hulgas. Laskeharjutusi viimase 8 aasta jooksul on peetud 4535, osavõtjaid 66 367 ja laskevõistlusi viimase 10 aasta jooksul 953, osavõtjaid 26 431. Võõrüksustega peab malev võistlusi Tallinna, Järva, Pärnu, Pärnumaa malevatega, Viljandi garnisoniga ja Võnnu 10 aiszargide polguga. Nendega võistlusi on olnud 8 aasta jooksul 29, milledest malev on võitnud 19, auhindu on maleval võitudekapis üle 30. Maleva parimaks laskuriks oli äsja surnud laskur-maailmameister J.Kärner.
Kuigi maleval ei ole palju tipplaskureid, siiski maleva üldine lasketase on kõrgeim kui ühelgi teisel maleval. Seda näitavad kaitseliidu karikavõistlused, kus malev tuli esimesele kohale 1934. aastal, lastes keskmiseks silmade arvuks 45 849 ja 1935. aastal samuti esikohale 50 512 keskmise silmade arvuga, väljatuues 100% koosseisust. Laskeradu on igal üksusel. Modernsem ja täiuslikum on maleva vastavad „Võhma Eksporttapamaja“ nimeline laskerada Viljandis.
Ka muudel tegevusaladel on malev edukas. Nii on spordialal korduvalt tuldud esikohtadele ja oldud silmapaistev suusatamises. Gaasikaitse ja sanitaaraladel on loodud korralik võrk õpetatud koosseisudega, samuti propaganda, majandus jne. aladel.
Maleva väljaõpet teostavad koos teiste pealikutega maleva instruktorid, kelledeks on praegu kapten Mõttus, leitnant Mandri, leitnant Evert ja leitnant Rebane.
Maleva erialasid juhivad praegu: majandust V.Kullamaa, sanitaarala dr. Randmäe, gaasikaitset H.Jürgens, propagandat A.Kivirähk ja N.Vatter (viimase eriülesandeks on autokolonni juht), spordiala K.Reimo, sanitaar-veterinaar ala dr. V.Saar, sideala V.Toompark, maleva insener P.Lõhmus jne.
Maleva koosseisus on praegu 8 malevkonda, keda juhivad järgmised pealikud: Viljandi linna – kolonel-leitnant Schmidt, Kesk – major Varres, Suure-Jaani – K.Polman, Pilistvere – J.Scheller, Põltsamaa – kapten Reinvalla, Kolga-Jaani – lipnik Vaher, Tarvastu – lipnik Antsmaa ja Paistu – lipnik Melts. Peale selle veel teised iseseisvad üksused: Suure-Kõpu üksik kompanii – pealik Sõlg, suurtükiväe divisjon – major Tarem, üksik purilennu rühm – leitnant Juhkam, üksik autokolonn – pealik Vatter, üksik raske kuulpildujate kompanii – pealik Truusööt jne.
Kaugelt üle 3000 liikme on maleva haruorganisatsioonides. Naiskodukaitse ringkonda juhib pr. A.Tassa, ringkonnas on 38 jaoskonda. Kodutütarde vanemaks on pr. M.Koik. Noorkotkaste maleva vanemaks on M.Varrik, pealikuks aga A.Vilms.
need on lühiksed märkmed Sakalamaa maleva tööst ja elupäevadest. Pikemalt leiavad nad käsitlemist maleva ajaloos, mis ilmub veel sel aastal. Malev on omanud asendamatu seisukoha Sakalamaal. Täites sõjalise ja seltskondliku organisatsiooni ülesandeid, kasvatab malev noori tüdrukuid ja poisse isamaalises vaimus ning arendab mehi ja naisi paljudel aladel isamaa heaolu kindlustamiseks. Seda tööd on kõigekülgselt ja innuga abistanud kogu Sakala rahvas. 20. aasta töötähisel Sakalamaa malev tõotab, et ta ka edaspidi oma töös on Lembitu visaduse, töökuse, vahvuse ja vaimu edasikandjaks Lembitu ja Sakala riigis.

 
     
 

Koostanud A.Kivirähk 1937. aastal